Zpráva a doporučení

Poradenský pracovní z výsledků vyšetření sestaví zprávu obsahující závěry vyšetření a doporučení obsahující podpůrná opatření pro vzdělávání žáka. Zpráva a doporučení se vydávají do 30 dnů ode dne ukončení posuzování speciálních vzdělávacích potřeb, nejpozději do 3 měsíců ode dne přijetí žádosti o poskytnutí poradenské pomoci. Tato lhůta se může prodloužit na dobu nezbytně nutnou k obstarání a posouzení podstatných okolností (např. čekání na zprávu jiného odborníka, potvrzení o přijetí na danou školu).

Doporučení při přestupu na jinou MŠ/ZŠ

Nově je doporučení vydáváno příslušné škole, kam dítě dochází. V případě přestupu do jiné MŠ/ZŠ/SŠ je potřeba škole vydat nové doporučení, které bude adresované příslušné škole. Z toho důvodu upozorňujeme rodiče, že doporučení do nové školy můžeme vydat až po doručení potvrzení o přijetí na danou školu.

Vzdělávání ve škole zřízené podle §16 školského zákona

V případě zájmu o vzdělávání v MŠ, ZŠ zřízené podle §16 je nutné nejprve absolvovat komplexní logopedické vyšetření v SPC, které následně vydá doporučující posouzení k zařazení na příslušnou školu. V tomto posouzení pracovník stručně popíše, z jakého důvodu doporučuje přestup a jaká opatření budou škole navrhnuta. S tímto doporučujícím posouzením můžete žádat ředitele ZŠ/MŠ o přijetí. Jakmile Vám bude vystaveno potvrzení o přijetí na školu, SPC vydá doporučení s podpůrnými opatřeními.