IVP

Tedy individuální vzdělávací plán, jedná se o jednu z forem podpůrných opatření u žáků zpravidla od 3. stupně podpory. Žák je vzděláván podle IVP na základě doporučení školského poradenského zařízení. Zákonný zástupce nejprve školu požádá o zpracování IVP. Následně škola vypracovává IVP. IVP pomáhá k nastavení optimálních vzdělávacích cílů, výběru vhodných metod a organizačních forem. Pomáhá žákům hlavně v případě, kdy nejsou schopni plnit očekávané úkoly v ŠPV daného ročníku školy. Vzdělávací plán se pravidelně vyhodnocuje.

Asistent pedagoga

V případě potřeby lze do školy doporučit asistenta pedagoga. Asistent pedagoga působí ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. To znamená, že jeho práce není „pouze“ pomoc jednomu konkrétnímu žákovi, ale asistuje a vypomáhá učiteli. Přidělení asistenta pedagoga předchází důkladné zmapování situace, často i návštěvy v dané škole a hodnocení žáka ve výuce.

Pomůcky

SPC může také doporučit určité pomůcky, které by mohla daná škola zakoupit pro žáka a tím přispět k jeho rozvoji. Doporučovat pomůcky nelze na přání rodičů, vždy je potřeba situaci zvážit, zmapovat stav pomůcek v konkrétní škole a případně i využitelnost pro žáka.

Předmět speciálně pedagogické péče

Účelem tohoto podpůrného opatření je podpora žáků, kteří z důvodů svých speciálních vzdělávacích potřeb nemohou dosahovat srovnatelných výsledků ve vzdělávání. Předměty speciálně-pedagogické péče se zaměřují především na oslabené oblasti, s dětmi pracuje pedagog, který splňuje kvalifikaci dle vyhlášky 27/2017 a zákona 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pedagogické intervence

Slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka v předmětech, kde je třeba posílit jeho rozvoj, případně ke kompenzaci jeho nedostatečné domácí přípravy na výuku.